ASSMANN Group    | 

ednet Wtyczka ednet.power Smart do zastosowań na zewnątrz

Numer artykułu: 84292
EAN: 4054007842923

Gniazdko bezprzewodowe zewnętrzne IP44Smart Plug WiFi "EDNET LIVING"

Aplikacja do sterowania gniazdem do obszarów zewnętrznych

 • Włączanie i wyłączanie urządzeń przez smartfon
 • Proste podłączanie do modułu głównego
 • Bazuje na technologii RF433
 • Zabezpieczenie przeciwbryzgowe - idealne do zastosowań na zewnątrz

Opis

Nasze wtyczki Smart ednet.power to ³atwe w obs³udze rozwi¹zanie do gniazdek wtykowych do u¿ytku wewnêtrznego (nr kat. 84291) i zewnêtrznego (nr kat. Nr. 84292) w atrakcyjnej cenie. Wtyczki Smart s¹ rozszerzeniem startowego pakietu bezpieczeñstwa HD ednet.smart home (nr kat. 84337) umo¿liwiaj¹cym dziêki bezp³atnej aplikacji szybkie i proste sterowanie gniazdkami wtykowymi przy u¿yciu smartfona. Pod³¹czone urz¹dzenia, takie jak telewizory, lampy, ogrzewanie, ekspresy do kawy itd., mo¿na tym samym ³atwo obs³ugiwaæ, niezale¿nie od tego, czy jesteœ w domu, czy te¿ w podró¿y. Bezprzewodowa transmisja danych funkcjonuje na bazie bezprzewodowego po³¹czenia LAN i technologii RF433 - jedynym warunkiem jest dostêpnoœæ Wi-Fi lub po³¹czenia 3G. W zasiêgu 15 m mo¿na po³¹czyæ ze stacj¹ bazow¹ smart home do 100 dalszych czujników lub organów wykonawczych. Za pomoc¹ aplikacji istnieje mo¿liwoœæ okreœlenia ustawieñ dla wszystkich czujników i organów wykonawczych systemu smart home oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, dziêki czemu zostanie na przyk³ad wygenerowany sygna³ alarmowy po aktywacji czujnika kontaktronowego drzwi. Mo¿liwe jest przy tym uwzglêdnienie sekwencji czasowych, które zagwarantuj¹ na przyk³ad, ¿e prze³¹czalne gniazdko wtykowe w³¹czy siê w przypadku aktywacji czujnika ruchu i wy³¹czy ponownie po up³ywie dziesiêciu sekund. Sposób funkcjonowania ca³ego systemu jest opracowany z myœl¹ o w pe³ni automatycznym sterowaniu Twojego inteligentnego domu bez potrzeby ingerencji rêcznej.

Szczegóły techniczne

 • Działa wyłącznie z ZESTAWEM STARTOWYM ednet.power
 • Dodatkowe rozszerzenie do zestawu startowego ednet.power do zastosowań na zewnątrz
 • Zintegrowana technologia RF433 do bezprzewodowej transmisji
 • Obudowa z zabezpieczeniem przeciwbryzgowym do zastosowań na zewnątrz
 • Kontrola urządzeń elektronicznych przez aplikację ednet.power wszędzie i o każdej porze
 • Adaptery gniazd wtykowych obsługują maksymalną moc załączalną rzędu 3680 W przy 230 V/16 A

Zawartość opakowania

 • Wtyczka zewnętrzna Smart
 • QIG (krótka instrukcja instalacji)

Karty techniczne i Certyfikaty

Certyfikaty

Logistyka

  Liczba
(sztuki)
Waga
(kg)
Głębokość
(cm)
Szerokość
(cm)
Wysokość
(cm)
cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 18 4,30 38,00 31,00 31,50 37.107,00
Opakowanie wewnętrzne 1 0,24 12,30 8,80 18,50 2.002,44
Opakowanie jednostkowe 1 0,24 12,30 8,80 18,50 2.002,44
Numer taryfy celnej na towary: 85176200