Regulamin Systemu Zamówień Internetowych (RSZI)


§1      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Systemu Zamówień Internetowych ASSMANN (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z Systemu Zamówień Internetowych, prowadzonego przez ASSMANN Distribution Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Ogólne Warunki Sprzedaży w przedmiocie umów sprzedaży zawieranych przez ASSMANN.

2. Regulamin Użytkownika Systemu Zamówień Internetowych udostępniany jest na stronie internetowej https://pl.assmann.shop/pl/ w sposób trwały, zapewniający Użytkownikom nieprzerwany dostęp do treści regulaminu, jego wielokrotne odtwarzanie i utrwalanie.

3. Korzystanie z Systemu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz Polityki Prywatności i Praw Autorskich, a także Polityki Cookies.

4. Celem Systemu jest informowanie o produktach i usługach ASSMANN oraz zaproszenie do składania ofert umożliwiających zawieranie umów sprzedaży, a także realizacja tych umów.

5. System Zamówień Internetowych dostępny za pośrednictwem strony internetowej umożliwia zawieranie umów sprzedaży w sposób przewidziany ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także prezentowanie towarów sprzedawanych przez ASSMANN Distribution Sp. z o. o. i zapoznawanie się z nimi przez Użytkowników Systemu.

§2      OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU

1. Właścicielem systemu zamówień internetowych https://pl.assmann.shop/pl/ [dalej: System] a tym samym stroną sprzedającą za pośrednictwem Systemu jest ASSMANN Distribution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Szczecińskiej 19, 54-517 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej pod numerem 284705; NIP: 8951883569, REGON: 020543570 [dalej: „ASSMANN” lub „Sprzedający”].

2. Kontakt z ASSMANN możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym w pkt. 1, telefonicznie pod numerem +71 3267140 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: office@assmann.pl .

3. Użytkownikiem Systemu jest każdy, kto korzysta z Systemu z wykorzystaniem Internetu, czy to za pośrednictwem przeglądarek internetowych czy też za pośrednictwem jakichkolwiek urządzeń mobilnych komunikujących się z Internetem, jeżeli nabywa, zamierza nabyć lub zapoznaje się z ofertą Sprzedawcy za pośrednictwem Systemu [dalej: „Użytkownik”] .

4. Działalność Systemu jest skierowana wyłącznie do podmiotów prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorców), którzy po realizacji procedury rejestracji opisanej w § 3 poniżej uzyskają status Użytkownika.

5. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać z Systemu wyłącznie za pośrednictwem osób prawidłowo umocowanych do działania w jego imieniu i na jego rzecz, z uwzględnieniem szczegółowych postanowień § 3 i 4 poniżej, w przedmiocie rejestracji Użytkowników.


§3      REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1. W celu rozpoczęcia korzystania z Systemu niezbędnym jest dokonanie rejestracji Użytkownika. W ramach rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail oraz hasło, którymi każdorazowo będzie się posługiwał przy logowaniu do swojego konta. W kolejnym kroku procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia pozostałych danych, jak: dokładna nazwa Użytkownika wraz z siedzibą, adresem, telefonem kontaktowym, numerem NIP oraz dane osoby kontaktowej.

2. Jednocześnie Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu do złożenia zamówienia są zgodne z prawdą. Złożenie zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z regulaminem oraz zaznaczenia w formularzu do złożenia zamówienia, że zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje jego postanowienia.

3. Po poprawnym przejściu procedury rejestracyjnej, opisanej w ust. 1 powyżej i przesłaniu formularza, System wyśle do Użytkownika maila z informacją, że jego zgłoszenie jest w trakcie rejestracji.

4. Po weryfikacji otrzymanych informacji ASSMANN rejestruje Użytkownika w Systemie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany mailem na adres wskazany w formularzu.

5. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim wygenerowanego dla niego identyfikatora i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania się w Systemie. Zalecana jest zmiana automatycznie wygenerowanego hasła dostępu, za pomocą odpowiedniej opcji w panelu Użytkownika niezwłocznie po jego uzyskaniu.

6. ASSMANN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nie- prawdziwych, niezupełnych lub nieaktualnych danych, podczas procedury rejestracji.


§4      IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW

1. Korzystać z Systemu może tylko i wyłącznie zarejestrowany i zalogowany Użytkownik. Każdorazowe logowanie się do Systemu przez Użytkownika wymaga podania maila, które Użytkownik wskazał w procesie rejestracji oraz prawidłowego hasła.

2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych przez Użytkownika, podanych podczas rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest je zaktualizować przez zawarciem kolejnej umowy ze Sprzedającym. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykonywanie umowy na podstawie nieaktualnych i niezaktualizowanych przez Użytkownika danych.


§5      REKLAMACJE

1. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy dostarczony mu towar nie jest wadliwy, bezzwłocznie po ode- braniu dostawy. Jeżeli Użytkownik nie zgłosi wady niezwłocznie, a takową wykryje, uznaje się, że towar został przez niego zaakceptowany z wykrytą wadą, chyba że ASSMANN podstępnie wadę zataił.

2. Reklamacje dotyczące dostawy zamówionych towarów rozpatrywane będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres ASSMANN. Poprawnie sformułowana reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika, datę zawarcia umowy sprzedaży, przedmiot reklamacji, żądanie Użytkownika, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej. Sprzedający dołoży należytej staranności aby rozpatrzeć zgłoszoną reklamację w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

5. Zgłoszenie reklamacji nie stanowi podstawy dla wstrzymania płatności należnej Sprzedającemu od Użytkownika.

6. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do ASSMANN i jego odesłania do Użytkownika ponosi Użytkownik.

7. Użytkownik bezwzględnie traci uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi w przypadku niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru.§6      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. ASSMANN jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas wypełniania formularza w trak- cie procesu rejestracji, przetwarzane są przez ASSMANN w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz   w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Systemu, na co Użytkownik wyraża zgodę.

2. Dane osobowe mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, na co Użytkownik wyraża zgodę. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Administrator danych osobowych, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności i Praw Autorskich, a także zgodnie z za- sadami Polityki Cookies, zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli przetwarzania, na zasadach wynikających z ww. ustawy.


§7      ZAWARTOŚĆ SYSTEMU

1. Dane i informacje zawarte na stronach Systemu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które ASSMANN uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych działaniami leżącymi poza kontrolą ASSMANN, ASSMANN nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w Systemie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Systemu.

2. ASSMANN zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Systemu.

3. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Systemie ponosi sam Użytkownik. ASSMANN nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Systemu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Systemie.

4. Ze względu na ograniczenia techniki komputerowej, kolory przedstawione na stronie internetowej Systemu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. ASSMANN zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie internetowej Systemu w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów Systemu. ASSMANN zastrzega sobie również prawo do wycofania produktów prezentowanych w Systemie lub wprowadzenia zmian w ich charakterystykach.


§8      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. ASSMANN nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu, jeżeli będzie on spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

2. ASSMANN zastrzega sobie prawo do powodowania przerw w dostępie do Systemu, jeżeli będzie on spowodowany potrzebą serwisu technicznego Systemu, pracami konserwacyjnymi, modernizacyjnymi, innowacyjnymi. Sprzedający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności celem powodowania przerw technicznych w działaniu Systemu jedynie w godzinach nocnych, o najkrótszym możliwym czasie trwania.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych ustaw, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. ASSMANN zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Użytkownik składając za- mówienie za pomocą Systemu, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Systemu.

5. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika co innego, miejscem wykonania umowy zawieranej z użytkownikami jest siedziba Sprzedającego.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2020.