Ogólne warunki sprzedaży (OWS) produktów i usług oferowanych przez ASSMANN Distribution Sp. z o.o.

ASSMANN Distribution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szczecińskiej 19, 54-517 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284705, posiadająca nr NIP: 8951883569, REGON: 020543570 (zwana dalej „Dostawcą”) zapewnia następujące Ogólne Warunki Sprzedaży produktów oferowanych przez ASSMANN Sp. z o.o.§1      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Sprzedaży produktów oferowanych przez Dostawcę (dalej jako „OWS”) określają warunki współpracy w zakresie zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów objętych ofertą Dostawcy (dalej „Oferta Dostawcy”), realizacji dostaw i odpowiedzialności za realizację zamówień .

2. Odbiorcą w rozumieniu niniejszych OWS jest wyłącznie przedsiębiorca, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nie- posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami, tj. osobami fizycznymi dokonującymi z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. OWS określają zasady zawierania wszelkich umów sprzedaży oraz stanowią każdorazowo integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Dostawcę i Odbiorcę (dalej jako „Umowa Sprzedaży”). Strony Umowy Sprzedaży mogą wyłączyć zastosowanie niektórych postanowień niniejszych OWS w całości lub w części.

4. OWS udostępnione są na stronie internetowej Dostawcy pod adresem: https://www.assmann.pl/pl/wsparcie/dokumenty-do-pobrania/.

5. W razie sprzeczności między OWS a Umową Sprzedaży zawartą pomiędzy stronami, postanowienia Umowy Sprzedaży mają pierwszeństwo wobec postanowień OWS.

6. W ramach wykonywania Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie OWS Dostawca zobowiązuje się sprzedawać Odbiorcy towary, wchodzące w skład Oferty Dostawcy (dalej „Towary”), a Odbiorca zobowiązuje się przedmiotowe Towary odbierać i dokonywać za nie terminowej zapłaty.


§2      ZAMÓWIENIA

1. Sprzedaż Towarów będzie realizowana każdorazowo na podstawie szczegółowych zamówień składanych pisemnie, telefonicznie, drogą elektroniczną (np. pocztą e-mail) lub w ramach sprzedaży internetowej, z podaniem: rodzaju, ilości Towarów objętych danym zamówieniem, terminu i miejsca wydania (ewentualnie dokładny adres miejsca gdzie Towary mają zostać dostarczone), wskazania osoby (osób) uprawnionych do odbioru Towarów, przesłanych przez osoby upoważnione w imieniu Odbiorcy (zwanych dalej: „Zamówieniami”).

2. Zamówienia mogą być składane na adres Dostawcy, telefonicznie, drogą elektroniczną (np. pocztą e-mail) lub w ramach sprzedaży internetowej przez stronę https://pl.assmann.shop/.

3. Wszystkie Zamówienia wymagają potwierdzenia ze strony Dostawcy, przy czym mogą być potwierdzane pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną (np. pocztą e-mail) na adres upoważnionej osoby, która złożyła Zamówienie (dalej „Potwierdzenie Zamówienia”). Potwierdzenie Zamówienia zawierało będzie ilości Towarów oraz ich ceny oraz potwierdzenie terminu realizacji Zamówienia. Dostawca będzie zobowiązany zrealizować Zamówienia złożone w powyższym trybie.


4. Dostawca zastrzega sobie prawo własności produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży do momentu uiszczenia za ten produkt całkowitej zapłaty w rozumieniu k.c. Dostawca jest właścicielem produktu do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany produkt oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.

5. Umowa Sprzedaży dotycząca zamówionego przez Odbiorcę towaru dochodzi do skutku z chwilą potwierdzenia przez Dostawcę Zamówienia zgodnie z ust. 3 powyżej lub wystawienia faktury na zamawiane Towary.

6. Dostawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań celem zapewnienia terminowej realizacji Zamówienia, przy czym Odbiorcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu nieterminowej dostawy Towarów.

7. Dostawcy przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

8. Zasady sprzedaży przez Internet określa „Regulamin systemu zamówień internetowych”, dostępny pod adresem: https://www.assmann.pl/pl/wsparcie/dokumenty-do-pobrania/.


§3      REALIZACJA DOSTAW I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

1. Odbiorca jest zobowiązany odebrać Towary, w terminie i miejscu wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia, przez osoby uprawnione do odbioru wskazane przez Odbiorcę w Zamówieniu, chyba że strony postanowią inaczej.

2. Odbiór Towarów każdorazowo będzie potwierdzany przez osobę uprawnioną do odbioru wskazaną zgodnie z dyspozycją § 2 ust. 1 powyżej, poprzez podpisanie stosownego dokumentu obejmującego potwierdzenie ilości i jakości dostarczonych Towary, co będzie wyłączną podstawą do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę.

3. W przypadku, gdy dostarczony Odbiorcy Towar, zgodnie z ust. 2 powyżej, nie odpowiada specyfikacji Zamówienia, bądź zamówienie nie zostało w ogóle złożone albo złożone przez nieuprawnioną osobę, Odbiorca zobowiązany jest odesłać Towar do Dostawcy nie później niż w następnym dniu roboczym.


4. Koszty dostawy Towarów ponoszone będą przez Odbiorcę, chyba że co innego będzie wynikało z Potwierdzenia Zamówienia.

5. Odbiorca lub osoba przez niego upoważniona zgodnie z § 2 ust. 1 OWS ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności dostarczonego Towaru z dołączoną fakturą i Zamówieniem w momencie odbioru produktów.

6. Warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu braków, uszkodzenia przesyłki oraz niezgodności faktury z Zamówieniem jest sporządzenie w momencie dostawy, na podstawie art. 545 Kodeksu cywilnego, protokołu reklamacyjnego z udziałem pracownika firmy kurierskiej lub odmowa przyjęcia dostawy oraz bezzwłoczne powiadomienie Dostawcy poprzez użycie środków komunikacji określonych § 2 ust. 2 OWS.

7. Dostawca ma prawo nie uwzględnić reklamacji w zakresie roszczeń zgłoszonych po odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej lub po odbiorze Towaru bezpośrednio w magazynie Dostawcy.

8. Brak odbioru Towarów w wyznaczonym terminie, uprawniał będzie Dostawcę do naliczenia kary umownej w wysokości 20 zł netto (słownie: dwadzieścia złotych) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze, z tytułu kosztów magazynowania, przy czym Dostawca będzie miał prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.

9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem przewoźnika/firmy kurierskiej

10.  Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi z chwilą wydania Towaru Odbiorcy na Odbiorcę. Jeżeli produkt ma być przesłany przez Dostawcę do miejsca wskazanego w Zamówieniu, wydanie zostanie dokonane z chwilą powierzenia go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

11. Dostawca odpowiada wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ta obejmuje jedynie szkodę rzeczywistą.


§4      PŁATNOŚCI

1. Płatności za dostarczone Towary będą dokonywane w formie przelewu bankowego na rachunek Dostawcy na podstawie stosownych faktur (lub faktur pro-forma) wystawionych przez Dostawcę, dostarczonych Odbiorcy.

2. Do faktury doliczany będzie koszt dostawy Towarów na zasadach określonych w Zamówieniu, zgodnie z „Warunkami dostawy krajowej”, dostępnymi pod adresem: https://www.assmann.pl/pl/wsparcie/dokumenty-do-pobrania/.

3. Do cen Towarów doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Ceny sprzedaży przedstawione w walucie obcej przelicza się na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, tj. z dnia wydania towaru.

5. Dostawca akceptuje, że dniem dokonania dostawy Towarów jest dzień wydania go przewoźnikowi/kurierowi w sytuacji gdy Dostawca dostarcza towar Odbiorcy za pośrednictwem przewoźnika/kuriera.

6. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Odbiorcy.

7. Termin płatności uważa się za zachowany z chwilą uznania rachunku Dostawcy kwotą należności wskazaną na fakturze najpóźniej w dniu jego upływu.

8. Termin płatności faktury w przypadku, gdy będzie on odroczony, każdorazowo będzie ustalany indywidualnie i potwierdzany przez Dostawcę w sposób uregulowany w § 2 ust. 2 powyżej.

9. W przypadku opóźnienia płatności Dostawca ma prawo naliczyć odsetki w ustawowej wysokości za opóźnienie w zapłacie. Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

10. W przypadku, gdy strony prowadzą stałą współpracę, a Odbiorca przekraczał będzie przyznany mu termin płatności, Dostawca ma prawo skrócić przyznany Odbiorcy termin płatności lub wymagać przedpłaty za Towary objęte Zamówieniem.

11. Niezależnie od postanowienia zawartego w ust. 5 powyżej, w przypadku nieuregulowania płatności jakiejkolwiek wcześniej wystawionej faktury przez Odbiorcę, Dostawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji Zamówienia, chyba że zapłata nastąpi w formie przedpłaty lub zapłaty gotówką wraz z uregulowaniem wszystkich wcześniejszych zaległości. W takim przypadku Dostawca nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Odbiorcy za niewykonanie umowy, a Odbiorca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.

12. Dostawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

13. Wszelkie płatności wynikające z zawartych przez strony Umowy Sprzedaży powinny być dokonywane na poniżej poda- ny rachunek bankowy Dostawcy:


Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa SWIFT PPABPLPKXXX

Nr rachunku bankowego:

97 1750 1064 0000 0000 0922 1077 - dla płatności w PLN

PL75 1750 1064 0000 0000 0922 1085  - dla płatności w EUR

PL90 1750 1064 0000 0000 1008 8771  - dla płatności w USD


§5      GWARANCJA

1. Dostawca gwarantuje, iż Towary sprzedawane Odbiorcy na warunkach ustalonych w OWS, będą wolne od usterek materiałowych i wykonawczych.

2. Szczegółowe warunki gwarancji i postępowania gwarancyjnego dostępne są na stronie internetowej Dostawcy pod adresem https://www.assmann.pl/pl/wsparcie/dokumenty-do-pobrania/


§6      ZWROTY

1. Zwroty pełnowartościowych Towarów są możliwe tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu pisemnej akceptacji ze strony Dostawcy, chyba że Strony ustalą inaczej.

2. Dostawa ma prawo naliczyć opłatę manipulacyjną w wysokości 10% wartości zwracanego Towaru, nie mniej niż 50 PLN netto.

3. Towary powinny zostać zwrócone do Dostawcy wyłącznie z umieszczonym numerem zwrotu wpisanym w widocznym miejscu na przesyłce, na koszt i ryzyko Kupującego na adres: ASSMANN Distribution Sp. z o.o., ul. Szczecińska 19, 54-517 Wrocław.

4. Zwrot Towarów nieopisanych numerem zwrotu lub przesłanymi na koszt Dostawcy skutkować będzie odesłaniem tych produktów na koszt Kupującego lub odmową odbioru.


§7      INFORMACJE POUFNE

1. Strony zachowają w tajemnicy istotne warunki ekonomiczne Umowy Sprzedaży oraz inne informacje poufne, chyba że ujawnienie tych informacji będzie wymagane na podstawie przepisów lub na żądanie właściwych władz oraz z zastrzeżeniem możliwości ujawnienia tych informacji pracownikom, doradcom podatkowym i prawnym.

2. Dla potrzeb niniejszych OWS przez informacje poufne rozumieć się będzie wszelkie informacje dotyczące drugiej strony Umowy Sprzedaży, a w szczególności:

a. wszystkie informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami prawa oraz dane osobowe,

b. informacje o charakterze technicznym lub objęte tajemnicą handlową stron, dotyczące w szczególności pro- duktów, procedur i cen, działalności, sytuacji finansowej, rodzaju oferowanych produktów oraz sposobu wykonywania czynności produkcyjnych,

c. postanowienia niniejszej Umowy Sprzedaży, informacje dotyczące przebiegu negocjacji Umowy Sprzedaży, postanowienia innych umów zawartych pomiędzy stronami i uzyskanych na ich podstawie informacji, (dalej: Informacje Poufne).

3. Zobowiązanie do zachowania poufności odnosi się do chronienia Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej strony Umowy Sprzedaży i do nieujawniania tych informacji osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego polecenia drugiej strony lub jej pisemnej zgody.

4. Strony Umowy Sprzedaży zobowiązane będą do wykorzystywania uzyskanych informacji i dokumentów jedynie w za- kresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy Sprzedaży.

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji i dokumentów publicznie dostępnych lub uzyskanych przez stronę Umowy Sprzedaży od osoby trzeciej w sposób zgodny z prawem i nie sprzeczny z postanowieniami Umowy Sprzedaży i OWS.

6. Strony Umowy Sprzedaży będą zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy w wypadku, gdy ujawnienia informacji żąda uprawniony organ w zakresie wymaganym przepisami prawa lub prawomocnym orzeczeniem.

7. Strony Umowy Sprzedaży mają prawo podania Informacji Poufnych do informacji publicznej w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

8. W przypadku gdyby nastąpiło ujawnienie Informacji Poufnych niezgodnie z postanowieniami strona Umowy Sprzedaży, która dopuściła się ujawnienia zapłaci drugiej stronie Umowy Sprzedaży karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) netto za każdy przypadek ujawnienia. Nie będzie to ograniczać prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.

9. Strony Umowy Sprzedaży będą ponosiły odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników i wszelkie inne osoby, którymi będą się posługiwać przy wykonywaniu Umowy Sprzedaży.

10. Postanowienia niniejszej Klauzuli obowiązują również przez okres trzech lat po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Sprzedaży, chyba że przepisy prawa przewidują nieograniczony czas obowiązywania zakazu określonego w niniejszej klauzuli.


§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.


Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) obowiązują od dnia 5.03.2020 r.