COOKIE_NOTE_CLOSE Ten sklep online korzysta z plików cookies dla optymalnej atmosfery podczas robienia zakupów. Podczas tej czynności zostają przykładowo zapisane na Waszym komputerze informacje sesyjne albo ustawienia języka. Bez plików cookies zakres funkcyjne sklepu online jest ograniczony. Tak, wyrażam zgodę / Nie, nie wyrażam zgody
  ASSMANN Group    | 

ednet .power Smart Plug do zastosowań wewnątrz

Numer artykułu: 84291
EAN: 4054007842916

Gniazdko bezprzewodowe wewnętrzneSmart Plug WiFi "EDNET LIVING"

Aplikacja do sterowania gniazdem do pomieszczeń

 • Zarządzaj wygodnie urządzeniami elektronicznymi z domu lub z podróży
 • Bazuje na technologii RF433
 • Włączanie i wyłączanie urządzeń przez smartfon
 • Proste podłączanie do modułu głównego
 • Możliwość sterowanego czasowo włączania i wyłączania

Opis

Nasze wtyczki Smart ednet.power to ³atwe w obs³udze rozwi¹zanie do gniazdek wtykowych do u¿ytku wewnêtrznego (nr kat. 84291) i zewnêtrznego (nr kat. Nr. 84292) w atrakcyjnej cenie. Wtyczki Smart s¹ rozszerzeniem startowego pakietu bezpieczeñstwa HD ednet.smart home (nr kat. 84337) umo¿liwiaj¹cym dziêki bezp³atnej aplikacji szybkie i proste sterowanie gniazdkami wtykowymi przy u¿yciu smartfona. Pod³¹czone urz¹dzenia, takie jak telewizory, lampy, ogrzewanie, ekspresy do kawy itd., mo¿na tym samym ³atwo obs³ugiwaæ, niezale¿nie od tego, czy jesteœ w domu, czy te¿ w podró¿y. Bezprzewodowa transmisja danych funkcjonuje na bazie bezprzewodowego po³¹czenia LAN i technologii RF433 - jedynym warunkiem jest dostêpnoœæ Wi-Fi lub po³¹czenia 3G. W zasiêgu 15 m mo¿na po³¹czyæ ze stacj¹ bazow¹ smart home do 100 dalszych czujników lub organów wykonawczych. Za pomoc¹ aplikacji istnieje mo¿liwoœæ okreœlenia ustawieñ dla wszystkich czujników i organów wykonawczych systemu smart home oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, dziêki czemu zostanie na przyk³ad wygenerowany sygna³ alarmowy po aktywacji czujnika kontaktronowego drzwi. Mo¿liwe jest przy tym uwzglêdnienie sekwencji czasowych, które zagwarantuj¹ na przyk³ad, ¿e prze³¹czalne gniazdko wtykowe w³¹czy siê w przypadku aktywacji czujnika ruchu i wy³¹czy ponownie po up³ywie dziesiêciu sekund. Sposób funkcjonowania ca³ego systemu jest opracowany z myœl¹ o w pe³ni automatycznym sterowaniu Twojego inteligentnego domu bez potrzeby ingerencji rêcznej.

Szczegóły techniczne

 • Działa wyłącznie z ZESTAWEM STARTOWYM ednet.power
 • Dodatkowe rozszerzenie do zestawu startowego ednet.power do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
 • Kontrola urządzeń elektronicznych przez aplikację ednet.power wszędzie i o każdej porze
 • Zintegrowana technologia RF433 do bezprzewodowej transmisji
 • Adaptery gniazd wtykowych obsługują maksymalną moc załączalną rzędu 3680 W przy 230 V/16 A

Zakres dostawy

 • Wtyczka wewnętrzna Smart
 • QIG (krótka instrukcja instalacji)

Pliki do pobrania

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Logistyka

  Liczba
(sztuki)
Waga
(kg)
Głębokość
(cm)
Szerokość
(cm)
Wysokość
(cm)
cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 36 6,80 43,00 35,50 42,50 64.876,25
Opakowanie wewnętrzne 6 1,13 33,50 21,50 13,00 9.363,25
Opakowanie jednostkowe 1 0,19 12,00 8,00 18,50 1.776,00
Numer taryfy celnej na towary: 85176200